1. Abans: Què vull trobar?

1.4. Connectors lògics

Una de les tècniques més bàsiques i alhora productives en la localització d’informació a internet és l’ús de connectors lògics entre els mots clau. Aquest tipus de cerca s’anomena “booleana”, en honor al matemàtic anglès George Boole, que va crear un sistema lògic per a relacionar o excloure conceptes. La majoria de cercadors entenen i accepten els operadors lògics (AND, NOT, NEAR i OR) i les seves equivalències en forma de símbols matemàtics.

Operador lògic Símbol matemàtic o tipogràfic Descripció
AND + Obliga el cercador a presentar resultats que continguin els dos mots lligats per l’operador. Per exemple, Sitges AND modernisme mostrarà pàgines que continguin els dos conceptes.
NOT Indica al cercador que volem resultats que continguin la paraula anterior a l’operador, però que exclogui la posterior. Per exemple, Sitges NOT modernisme mostrarà pàgines que parlin de Sitges, però no de modernisme.
OR Espai en blanc Demana que almenys una de les paraules figuri a la pàgina. En aquest cas, Sitges OR modernisme ens mostrarà pàgines que parlin tant de Sitges com de modernisme (si bé, per defecte, mostra primer les que les contenen tots dos).
NEAR Posar la paraula entre cometes Mana al cercador que mostri resultats que tinguin les dues paraules seguides. En aquest cas, Sitges NEAR modernisme mostrarà pàgines amb els dos mots adjacents o propers.

Tot i que l’asterisc (*) no es pot considerar un connector, és interpretat pels cercadors com un comodí. D’aquesta manera, moder* donarà com a resultat paraules que continguin com a mots clau modernisme, modern, moderació

Aquests operadors (o els seus equivalents) es poden usar combinats i, per tant, es pot afinar molt més la cerca. Per exemple, l’expressió “Sitges moder*” NOT pintura mostrarà pàgines que continguin Sitges i modernista (o modernitat, o moderna…) i que no tinguin el concepte pintura.