2. Durant la cerca: Què he trobat? Com selecciono la informació?

2.1. Com selecciono i avaluo els resultats obtinguts

2.1.1. Introducció

Tenint en compte la quantitat de resultats obtinguts al cercador en la nostra cerca és imprescindible establir uns criteris de selecció. Amb quina informació ens quedem? Quina ens és més útil per a resoldre els nostres dubtes?

Tal com es defineix al recurs docent Composició i redacció de la informació digital, primer cal seguir un criteri de validesa, és a dir, valorar si la font s’ajusta als objectius de la cerca i descartar aquelles fonts no vàlides per al procés de selecció.

Amb les fonts vàlides, farem una selecció per a prioritzar la informació més pertinent pels a assolir els objectius marcats.

Els continguts que circulen pels diversos canals d’internet no estan sotmesos a cap mena de fórmula centralitzada de control de qualitat que en supervisi la credibilitat. Això obliga l’usuari a analitzar de forma molt acurada les fonts d’informació que utilitza a fi d’assegurar-se que les dades i els documents localitzats i obtinguts presenten garanties mínimes de fiabilitat.

Aquestes certeses només les podem adquirir aplicant amb rigor diversos criteris i estratègies de verificació que avalin determinats resultats i ens permetin descartar els focus poc fiables de dades i valoracions.

A continuació, enumerem alguns indicadors a tenir en compte per a poder seleccionar informació de manera veraç i adient als nostres objectius de cerca. Cal remarcar que aquests indicadors són una mostra de les eines que tenim per a analitzar la fiabilitat i credibilitat de la informació.