2. Durant la cerca: Què he trobat? Com selecciono la informació?

2.1. Com selecciono i avaluo els resultats obtinguts

2.1.2. Procedència de la font – Autoria – Certificacions reconegudes

Autoria

Sobretot si, a més d’identificar-se, el responsable dels continguts en qüestió presenta acreditacions de caràcter professional i elements de contacte, com una adreça de correu electrònic.

Es tracta d’un criteri especialment rellevant en el cas de blogs i iniciatives de publicació personal d’informació a la xarxa.

A més, en moltes ocasions la biografia de l’autor/a del lloc web es complementa amb enllaços als seus perfils en altres xarxes socials en les quals en podem fer un seguiment i comprovar la seva reputació digital en diferents espais digitals.

Figura 17. Exemple de biografia completa amb dades de contacte incloses.
Figura 18. Exemple de biografia semicompleta amb perfils a altres xarxes socials.
Figura 19. Exemple de biografia simple: es desconeixen els estudis o professió de l’autor.

Filiació i autoritat

La referència a l’entitat que subministra els continguts o el suport econòmic de la publicació ens permetrà no només avaluar-ne la fiabilitat, sinó també el grau d’autoritat de la font d’informació en el seu àmbit d’actuació o coneixement. En aquest cas també afegeix elements de confiança la presentació d’elements de contacte electrònic, telefònic o postal.

Figura 20. Exemple de blog en què s’esmenta a quina institució pertany.
Figura 21. Exemple de filiació a un grup empresarial en què es mostra el grau d’autoritat (volum d’empreses que formen la corporació) en el seu àmbit d’actuació (mitjans de comunicació).

Certificacions reconegudes

Tot i que no hi ha una única autoritat que acrediti de forma universal la qualitat i credibilitat dels continguts que circulen per internet, diverses agències i entitats han creat estàndards d’anàlisi i valoració de pàgines web, la majoria dels quals estan centrats en criteris sobre accessibilitat, legalitat, autocontrol i defensa dels consumidors i usuaris.

Aquestes agències i entitats tenen àmbits força heterogenis i fragmentats d’estudi i actuació, i solen assignar a les pàgines que se sotmeten voluntàriament als seus controls determinats segells de qualitat en reconeixement dels requisits que compleixen.

Els principals segells de qualitat i control que podem trobar a pàgines web són:

Nom Icona Descripció
ICANN ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Entitat que regula l’assignació de dominis a internet. El seu segell de qualitat està orientat en gran manera a la certificació d’iniciatives relacionades amb el comerç electrònic i és gestionat a través de l’empresa Verisign.

Tal com es defineix a la seva pàgina web, la ICANN és una corporació de benefici públic, sense ànim de lucre, amb participants d’arreu del món dedicada a mantenir una internet segura, estable i interoperable.

IQUA IQUA (Agència de Qualitat d’Internet). El seu segell verifica paràmetres sobre accessibilitat, usabilitat, seguretat, legalitat i protecció dels menors. Té un codi deontològic per tal de garantir els drets del ciutadans, els seus principis generals del qual inclouen, entre d’altres: la honestedat, la protecció de la dignitat humana, la confidencialitat i la protecció de l’ordre públic. Està avalada per institucions públiques com els consells de l’Audiovisual de Catalunya, Navarra i Andorra, i l’organisme Red.es, que depèn del Govern espanyol.

IQUA ha posat en marxa un servei d’atenció a l’usuari, e-ODU (Oficina de Defensa de l’Usuari), enfocada a atendre queixes i consultes sobre pàgines web.

W3C El consorci W3C o World Wide Web, format per més de 400 associacions, emet la seva certificació de qualitat internacional, centrada sobretot en criteris d’accessibilitat.

Els seus principis són una web per a tothom, accessible des de qualsevol lloc del món i una web des de qualsevol dispositiu, ja que la quantitat de dispositius per a accedir a les pàgines web ha crescut exponencialment en els últims anys.

Confianza Online Confianza Online és una associació creada el 2003 que emet un segell per a pàgines web després d’analitzar-ne el funcionament. El segell mostra el compromís ètic de les entitats o empreses que l’obtenen per a promoure les bones pràctiques a internet i en el comerç electrònic.
AUI Associació Espanyola d’Usuaris d’internet (AUI). Més que un segell de qualitat, promou l’adhesió de llocs web pel que fa a criteris de defensa dels interessos i els drets dels usuaris de la xarxa. Entre els seus objectius pretén fomentar el bon ús d’internet, de les tecnologies de la informació i la comunicació i de les seves aplicacions en l’àmbit privat, empresarial i a les administracions públiques.
AI Associació d’Internautes (AI). Organisme de defensa dels usuaris d’internet, sobretot pel que fa a operadores telefòniques, empreses i serveis relacionats amb la xarxa.