2. Durant la cerca: Què he trobat? Com selecciono la informació?

2.1. Com selecciono i avaluo els resultats obtinguts

2.1.3. És fiable, la Viquipèdia?

Hi ha una font d’informació a la qual ens remeten molts cercadors quan busquem alguna cosa: la Viquipèdia. En aquest sentit, cal tenir en compte que no es tracta d’una font primària. A més, com que és col·laborativa, no té una autoria específica. Per tant, és molt important sempre tenir en compte a quines fonts ens remet l’article, és a dir, referències vàlides que ens portin a fonts acreditades, com publicacions universitàries, llibres, revistes científiques, diaris… que ens permetin contrastar i comprovar la informació que s’hi exposa i poder avaluar-ne la fiabilitat.

Podeu ampliar informació sobre aquest tema en els següents enllaços que ens proporciona la Viquipèdia:

D’altra banda, fixeu-vos que quan l’article publicat a la Viquipèdia no respecta l’apartat de referències, apareix una advertència perquè ho tinguem en compte, o bé altres observacions susceptibles de ser millorades en referència a la qualitat de l’article.

Tanmateix, els apartats de discussió i historial dels articles de la Viquipèdia també ens permeten veure quins poden ser els punts conflictius d’un determinat tema o les diferents actualitzacions que s’han fet de l’article.