2. Durant la cerca: Què he trobat? Com selecciono la informació?

2.1. Com selecciono i avaluo els resultats obtinguts

2.1.4. Vigència i/o darrera actualització

Una font informativa que avala amb dades els continguts que presenta no només ens facilita discriminar fàcilment si la seva actualització és pertinent o no segons els nostres objectius de cerca, sinó que evidencia un nivell general de rigor i fiabilitat molt superior a la font que no aclareix a quin moment fan referència els seus continguts.