2. Durant la cerca: Què he trobat? Com selecciono la informació?

2.1. Com selecciono i avaluo els resultats obtinguts

2.1.8. Qualitat (gramàtica, ortografia, il·lustracions…)

De la mateixa manera que una bona estructura de navegació és la mostra d’una actitud positiva per part de l’autoria per a mostrar uns continguts de qualitat, la llegibilitat de la informació referma aquesta actitud.

L’ús d’una gramàtica i semàntica adient als continguts, sense faltes d’ortografia i visualment agradable de llegir, són alguns dels indicadors per a avaluar la qualitat dels continguts.

També cal atendre a les característiques específiques del format de la informació: si és textual, multimèdia, sonor, gràfic… El respecte a la propietat intel·lectual d’altres autors, en cas d’utilitzar material aliè, indicant les fonts utilitzades (no només en el contingut textual, sinó també en l’ús d’imatges) aporta fiabilitat a la informació presentada.

Pel que fa a la presentació dels continguts, en els casos de webs i llocs amb publicitat, un criteri complementari de verificació de la seva credibilitat és la distinció clara i definida entre els continguts informatius i els de caràcter publicitari o propagandístic. Un lloc que diferencia clarament els anuncis de la informació sempre oferirà un nivell de fiabilitat més gran que el d’aquell en què no és possible distingir la promoció (comercial, política, etc.) de la informació presumptament objectiva o independent.