2. Durant la cerca: Què he trobat? Com selecciono la informació?

2.2. I si no trobo el que vull cercar? Reajustament dels criteris

2.2.2. Cerques avançades

Els motors de cerca més potents solen presentar opcions de cerca avançada que poden arribar a ser molt útils per a fer un primer filtratge automàtic dels resultats localitzats, sempre que s’hagin definit i delimitat prèviament els diversos criteris en els quals volem emmarcar la cerca.

Les opcions de cerca avançada presenten com a paràmetres més freqüents:

  • La inclusió o exclusió de termes. Això ens permet definir si els resultats de la consulta han d’incloure tots els termes introduïts al formulari, si han de recollir tots els resultats que inclouen qualsevol dels termes plantejats o si només han de presentar resultats sense determinats termes concrets.
  • La possibilitat de restringir la cerca només a una frase o formulació concreta.
  • Delimitar el retorn de resultats que estiguin redactats en un idioma determinat.
  • Limitar la cerca a les dates més recents d’actualització de les pàgines contingudes a la base de dades del cercador.
  • Definir si els termes de consulta han d’aparèixer en el títol, en el text complet, a l’adreça electrònica de la pàgina web o en els enllaços que conté.
  • Seleccionar el format de la informació de la qual volem rebre resultats.
  • Cercar pàgines amb enllaços a un determinat web o domini.
Figura 22. Cerca avançada de Google.

Cada motor de localització combina unes opcions de cerca avançada o unes altres en funció dels seus mecanismes de funcionament.

Aquest mateix filtratge de cerca el podem realitzar directament a la barra de cerques, utilitzant operadors que es poden combinar amb altres operadors com els booleans:

define:paraula Serveix per a buscar la definició de la paraula cercada.
site:adreça web Permet buscar en una pàgina web concreta la paraula definida.
info:adreça web Serveix per a obtenir informació de la pàgina web, com, per exemple, la versió de catxé emmagatzemada, pàgines web similars o pàgines que redirigeixen a la web.
filetype:extensió arxiu Localitza pàgines que contenen arxius amb els tipus que s’han especificat (ppt, pdf, xls, doc, etc.) relacionats amb la paraula clau definida.
inurl o allinurl:paraula Cerca pàgines que contenen la paraula en la seva adreça URL.
allintitle o intitle:paraula Cerca pàgines web que contenen la paraula especificada en els títols del text.
@:paraula/nom usuari Cerca etiquetes socials o usuaris a Twitter, Instagram i altres xarxes socials.
#:paraula Serveix per a cercar etiquetes a les xarxes socials.
paraula …número …número Permet realitzar cerques entre intervals de números i dates.