3. Després: Què en faig, de la informació?

3.2. Com utilitzo la informació seleccionada?

3.2.3. Citació

Segons la Llei de propietat intel·lectual, es permet fer ús d’obres ja difoses citant correctament la font si hi ha una clara intenció d’anàlisi amb un fi educatiu.

És lícita la inclusió en una obra pròpia de fragments d’obres alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com la d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sempre que es tracti d’obres ja divulgades i la seva inclusió es realitzi a títol de citació o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític. Aquesta utilització només podrà realitzar-se amb finalitats docents o d’investigació, en la mesura justificada pel fi d’aquesta incorporació i indicant la font i el nom de l’autor de l’obra utilitzada.

Article 32.1

En aquest cas, si es fa un recull de les referències bibliogràfiques utilitzades i se citen les idees, el contingut textual o es parafraseja de forma correcta, no s’està incorrent en plagi.

La citació, seguint les indicacions estandarditzades de la norma ISO 690 o d’altres com la norma APA (American Psychological Association), de referències electròniques, presenta d’entrada un aval de credibilitat per als nostres continguts i es facilita als interlocutors l’accés ràpid a les fonts originals de la informació.

A la inversa passa el mateix; si s’està avaluant la fiabilitat d’un contingut es pot recórrer a les citacions sobre l’origen i la procedència de la informació. Una citació correcta, en què es puguin contrastar les fonts originals, avala la credibilitat del contingut i de l’autor.

Davant de la sospita de plagi o ús indegut d’un contingut per part d’una determinada font informativa, també podem fer-ne una verificació bàsica triant un fragment significatiu del text dubtós i fent una cerca literal –entre cometes– en un motor generalista de cerca de la màxima potència, com Google o Alltheweb. El cercador ens presentarà els webs que hagi detectat que contenen aquell text literal en la llista de resultats.

Existeixen altres eines per a detectar el plagi textual (Plagiarism detector / Plagiarisma) o localitzar la font original d’una imatge (TinEye).

A la Biblioteca de la UOC hi trobem recursos per a ampliar la informació sobre la propietat intel·lectual i com es pot evitar el plagi: